موضوعات وبسایت : برنامه نویسی
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

سورس کد بازی سودوکو

نویسنده : رضا قربانی | زمان انتشار : 01 اسفند 1400 ساعت 20:05

جهت انجام پروژه های دانشجویی و یا تمرین‌های برنامه نویسی رشته کامپیوتر میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepand1

سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

#?using? python 3.3.4 to develop sudoku game

?#?sudoku? game

fromrandomimportrandint

?#?generate? board

defbuild_board():

board=[]

foriinrange(9):

block=[[" "," "," "],

[" "," "," "],

[" "," "," "]]

board.append(block)

returnboard

##

## Ensure no other block in the same row has the value

##

defrow_available(block,row,board,num):

# Determine which of the main 3 rows this 3x3 block is at

boardRow=int(block/3);

good=True

forbinrange(boardRow*3,(boardRow*3)+3):

ifb!=block:

ifnum inboard[b][row]:

good=False

break

returngood

##

## Ensure no other block in the same col has the value

##

defcol_available(block,row,col,board,num):

# Determine which of the main 3 columns this 3x3 block is at

boardCol=block%3;

good=True

forbin(boardCol,boardCol+3,boardCol+6):

ifb!=block:

ifnum==board[b][row][col]:

good=False

break

returngood

deffill_board(board):

# to fill all numbers 1 through 9

fornum inrange(1,10):

# for each of the 9 3x3 blocks

forblock inrange(len(board)):

triedRow=[-1]

foundSpot=False

foriinrange(3):

row=-1

whilerow intriedRow:

row=randint(0,2)

triedRow.append(row)

if" "inboard[block][row]androw_available(block,row,board,num):

triedCol=[-1]

forjinrange(3):

col=-1

whilecol intriedCol:

col=randint(0,2)

triedCol.append(col)

if" "==board[block][row][col]andcol_available(block,row,col,board,num):

board[block][row][col]=num

foundSpot=True

iffoundSpot:

break

iffoundSpot:

break

ifnotfoundSpot:

print("Never Found a Spot for "+str(num)+" in block "+str(block))

returnboard

?#?display? board

defdisplay(board):

num=[]

foriinboard:?#?block? level

forsubI ini:?#?row?

forsubsubI insubI:?#?item?

num.append(subsubI)

print("---------------------------------------")

print("| {} | {} | {} || {} | {} | {} || {} | {} | {} |".format(num[0],num[1],num[2],num[9],num[10],num[11],num[18],num[19],num[20]))

print("---------------------------------------")

print("| {} | {} | {} || {} | {} | {} || {} | {} | {} |".format(num[3],num[4],num[5],num[12],num[13],num[14],num[21],num[22],num[23]))

print("---------------------------------------")

print("| {} | {} | {} || {} | {} | {} || {} | {} | {} |".format(num[6],num[7],num[8],num[15],num[16],num[17],num[24],num[25],num[26]))

print("---------------------------------------")

print("---------------------------------------")

print("| {} | {} | {} || {} | {} | {} || {} | {} | {} |".format(num[27],num[28],num[29],num[36],num[37],num[38],num[45],num[46],num[47]))

print("---------------------------------------")

print("| {} | {} | {} || {} | {} | {} || {} | {} | {} |".format(num[30],num[31],num[32],num[39],num[40],num[41],num[48],num[49],num[50]))

print("---------------------------------------")

print("| {} | {} | {} || {} | {} | {} || {} | {} | {} |".format(num[33],num[34],num[35],num[42],num[43],num[44],num[51],num[52],num[53]))

print("---------------------------------------")

print("---------------------------------------")

print("| {} | {} | {} || {} | {} | {} || {} | {} | {} |".format(num[54],num[55],num[56],num[63],num[64],num[65],num[72],num[73],num[74]))

print("---------------------------------------")

print("| {} | {} | {} || {} | {} | {} || {} | {} | {} |".format(num[57],num[58],num[59],num[66],num[67],num[68],num[75],num[76],num[77]))

print("---------------------------------------")

print("| {} | {} | {} || {} | {} | {} || {} | {} | {} |".format(num[60],num[61],num[62],num[69],num[70],num[71],num[78],num[79],num[80]))

print("---------------------------------------")

?#?test?

board=build_board()

board=fill_board(board)

display=display(board)

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟


منبع: jahansource.comارسال نظر

نام


ایمیل


نظر