مطالب نویسنده نازنین رحمانی

نمونه سوالات تستی برنامه نویسی ++ c


  نمونه سوالات تستی زبان c
 1.                زبان c چه نوع زبانی است 
 أ‌.         زبان پایه است                  
 ب‌.    زبانی ساخت یافته 
 ت‌.    زبانی غیر ساخت یافته                  
 ث‌.    هیچکدام
 2.                در زبان c هر دستور به ............... ختم می شود 
 أ‌.         سیمکولن                       
 ب‌.    کاما                              
 ت‌.    نقطه                            
 ث‌.    دو نقطه 
 3.                تعداد کلمات  کلیدی در زبان   c ........................ است .
 أ‌.         32                              
 ب‌.    5                      
 ت‌.    27                    
 ث‌.    159
 4.                 برای متغیرهای اعشاری از کدام نوع استفاده می شود.
 أ‌.         double                       
 ب‌.    int                    
 ت‌.    char                           
 ث‌.    float
 5.               ...

تاریخ 11 آذر 1400

موضوعات وبسایت : برنامه نویسی