مطالب شامل برچسب: سازی

مرتب سازی دیتاگرید در سی شارپ

سلام بر برنامه نویسان عزیز 😉 در این مطلب از وب سایت پروگرم ۹۸ آموزش مرتب سازی (Sort) و فیلتر DataView در سی شارپ #C را آماده کردم. امیدوارم که این کد برای شما مفید باشد.using System;using System.Drawing;using System.Collections;using System.ComponentModel;using System.Windows.Forms;using System.Data;using System.Data.OleDb;using System.Data.SqlClient;public class DataViewManagerDemo : System.Windows.Forms.Form{private System.Windows.Forms.DataGrid dataGrid1;public DataViewManagerDemo(){ InitializeComponent();}private void InitializeComponent(){this.dataGrid1 = new System.Windows.Forms.DataGrid();((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dataGrid1)).BeginInit();this.SuspendLayout();//this.dataGrid1.DataMember = "";this.dataGrid1.HeaderForeColor = System.Drawing.SystemColors.ControlText;this.dataGrid1.Location = new System.Drawing.Point(8, 8);this.dataGrid1.Size = new System.Drawing.Size(448, 328);//this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);this.ClientSize = new System.Drawing.Size(480, 341);this.Controls.AddRange(new System.Windows.Forms.Control[] {this.dataGrid1});this.Load += new System.EventHandler(this.DataViewManagerDemo_Load);((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dataGrid1)).EndInit();this.ResumeLayout(false);}[STAThread]static void Main(){ Application.Run(new DataViewManagerDemo());}private void DataViewManagerDemo_Load(object sender, System.EventArgs e){string ConnectionString ="Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=Northwind;Data Source=localhost;"; SqlConnection conn = new...

تاریخ 09 اسفند 1399

موضوعات وبسایت : برنامه نویسی